Kampen mod etablering af permanent asylcenter i Lohals fortsætter.

 

 

 

Vi er af den opfattelse, at asylcentret end til videre ikke har givet anledning til nogen former for problemer, men der er en stor sandsynlighed for, at dette skyldes, at asylansøgerne i øjeblikket hovedsagelig består af familier. Kommunen har ikke kunnet love, at familierne ikke på et tidspunkt bliver byttet ud med enlige kriminelle mænd, op til omkring 60 stk., så vi fortsætter bestræbelserne for, at dette aldrig vil kunne ske. Således er der dags dato indgivet klage til Natur og miljø klagenævnet, - kommunikationen kan følges herunder med ældste skrivelser fra bunden.
 


 

 

 

Til Natur og Miljø klagenævnet.                                                    Lohals den 20. april 2013.

 

 

 

Hermed indbringes klage over etablering af asylcenter i Lohals by.

 

Lohals er en meget lille by på Nordspidsen af Langeland med kun 500 indbyggere, der tidligere hovedsagelig har ernæret sig ved skibsfart, fiskeri og turisme, - men hvor hovedindtægterne nu hovedsagligt kommer fra turisme. Langeland kommune vil gennemtvinge etablering af et asylcenter, hvilket mange beboere er meget kede af og protesterer imod. Der er en udbredt opfattelse blandt de oprindelige beboere af, at et asylcenter, hvor asylansøgere vil udgøre mere end 10 % af lokalbefolkningen, vil ændre forudsætningerne for, at vi har bosat os i Lohals i så alvorlig grad, at de der kan, må overveje at flytte, - men det finder vi slet ikke rimeligt, - mange familier har levet her i mange generationer, er født og opvokset hér, - mange vil ikke kunne trives i en anden by og det efterlader disse i et overvældende dilemma. Vi har forsøgt at få lovning på, at der i Lohals kun bliver indkvarteret familier og ikke enlige mænd, der er overrepræsenteret i statistikken af kriminelle, - men det vil kommunen ikke love, - så der er stor frygt og ængstelse blandt de oprindelige beboere for, at vi på et tidspunkt skal lægge ryg til kriminelle asylansøgeres hærgen. Kommunen har på et tidspunkt givet udtryk for, at blev der ønske fra kommunal side om, at gøre det midlertidige asylcenter i Lohals permanent, så ville det blive nødvendigt med en ændring af lokalplanen, men nu har kommunen tilsyneladende fundet et "smuthul" for at omgås hensigten med lokalplaner, at give mennesker der investerer deres livs opsparing i en beboelse en garanti og sikkerhed for, at der i beboelses områder ikke etableres aktiviteter, der senere kan devaluere den investerede livs opsparing i form af faldende huspriser pga. den etablerede aktivitet og tvinge folk fra hus og hjem. Vi mener ikke, at kommuner skal kunne etablere hvad som helst, der påvirker et lille bysamfund så voldsomt under dække af, at aktiviteten hører under en for os ukendt paragraf der hedder  "offentlige formål" og må siges at være noget af en retssikkerheds undergravende gummi paragraf, hvis den eksisterer og giver hjemmel til et asylventer i vor lille by. Vi vil kæmpe imod et asylcenter midt i vor lille by med alle midler, et asylcenter helt uden garantier for hvilke beboere der vil komme, kan sammenlignes med et åbent fængsel med potentielt livsfarlige kriminelle, der kan bevæge sig frit rundt dag som nat. Vi forestiller os, at Naturklagenævnet kan forestille sig, hvor utrygt det ér at leve midt i og at det må være meningen med lokalplaner, at beboerne kan modsætte sig etableringen af aktiviteter, der så voldsomt ændrer forudsætningerne for, at de bosatte sig og at det ikke bør være muligt for en kommune at omgås hensigten med lokalplaner. For et eksempel kan nævnes at vor campingplads eksistens nu er truet, da de første normalt tilbagevendende turister allerede har meddelt Lohals Turist og Lokal Forening, at de desværre ikke ønsker at holde ferie i en asylcenter by !? HJÆÆÆÆÆLP !!!

 

 

Med venlig hilsen

 

Lohals Turist og Lokal Forening

Sekretær Hr. Niels Hugo Røntved Andersen

Birkevej 4

5953 Lohals

 

 

 

 

 


 

 

-------- Original besked --------

Emne: SV: Etablering af ulovlig virksomhed i Lohals

Dato: 19.03.2013 23:44

Afsender: Kurt Habekost <kha@langelandkommune.dk>

Modtager: "'post@lohals.dk'" <post@lohals.dk>

Cc: René Godtfredsen Nielsen <reni@langelandkommune.dk>, Finn Granhøj <figr@langelandkommune.dk>, Bente Dam <BOBEDA@langelandkommune.dk>

 

Kære Niels Hugo

 

Du spurgte vel egentlig om, hvem der var rette modtager af din klage. Som den er udformet, så tror jeg faktisk, at den under alle omstændigheder ville havne hos mig, derfor bliver det også mig, der svarer.

 

I forhold til placeringen af det første Asylcenter og de efterfølgende annekser, har det været nødvendigt at foretage lokalplansændringer. Da placeringen i Lohals blev gennemført meget hurtigt på grund af Udlændingestyrelsens aftale med udlejeren, havde direktør René Nielsen ikke mulighed for at undersøge sagen nærmere, før han svarede på avisens henvendelse. Derfor tog han som udgangspunkt, at der også her ville være nødvendigt med en lokalplansændring.

 

Men lokalplanen for netop dette område i Lohals giver mulighed for mange anvendelsesmuligheder. I forhold til et asylcenteranneks er det væsentligste, at der er mulighed for at drive virksomhed med et offentligt formål. Jeg skal medgive, at der ved lokalplanens tilblivelse nok ikke var tænkt på et asylcenter, men i 2013 er det et offentligt formål at drive et sådan center. Der kræves således ikke nogen ændring af lokalplanen for at drive et asylcenter i Lohals.

 

Du/I kan anfægte denne vurdering ved at indbringe sagen for Naturklagenævnet.

 

Der er ikke truffet endelig beslutning i Kommunalbestyrelsen, men det er min vurdering, at man vil beslutte sig for en permanent afdeling af asylcentret i Lohals.

 

Når den endelige beslutning er truffet, vil det stadig være Naturklagenævnet, I kan henvende jer til - men kun i forhold til planspørgsmål - med et plangrundlag, der er lovligt, kan I ikke anfægte Kommunalbestyrelsens beslutning, i det mindste ikke i det administrative system, men der er naturligvis altid mulighed for at søge at få sagen rejst ved en domstol.

 

Venlig hilsen

Kurt Habekost

Stabschef

Direktionssekretariat

Langeland Kommune

Tlf.: 63516204/21727778

kha@langelandkommune.dk

www.langelandkommune.dk

-----Oprindelig meddelelse-----

Fra: post@lohals.dk [mailto:post@lohals.dk]

Sendt: 18. marts 2013 17:04

Til: Kurt Habekost

Emne: Etablering af ulovlig virksomhed i Lohals

 

 


                                          

 

 

Kære Kurt                                                                                                   Lohals den 18. marts 2013.

 

 

 

Med dit indgående kendskab til Kommunen, er du den rette til, at bestemme hvem de rette modtagerer ér.

 

Dette er en klage, over det vi opfatter som etablering af en virksomhed

i Lohals, der ikke er i overensstemmelse med lokalplanen for området.

 

Vi er opmærksomme på at hotel drift på det Gl Plejehjem, højest

sandsynligt ville falde inden for rammerne af eksisterende lokalplan for

området. Men vi mener et asylcenter falder uden for disse rammer i tråd

med kulturchef i Langeland Kommune René Gotfredsen Nilsens oplysning til

ugeavisen Øboen om, at et lille asylcenter i Lohals, vil kræve en

ændring af lokalplanen for området. Da der ikke har været hoteldrift i

et årti, mener vi at indkvarteringen af blot 1 asylansøger, er påbegyndt

etableringen af et asylcenter, - der skal sidestilles med en virksomhed,

der ikke kan findes hjemmel til at etablere i lokalplanen og der er nu

over 60 asylansøgere indkvarteret.

 

Vi har arbejdet med at rejse en klage i Naturklagenævnet på baggrund af

kulturchef i Langeland Kommune René Gotfredsen Nilsens oplysning til

ugeavisen Øboen om, at et lille asylcenter i Lohals, vil kræve en

ændring af lokalplanen for området, - Kommunen har nu ændret holdningen

og mener således ikke længere, det kræver en ændring af lokalplanen, -

muligvis fordi Kommunen har vurderet, at en sådan ændring ville kunne

hindres af Naturklagenævnet. Vi har undladt at betale det gebyr, der

skal betales til Naturklagenævnet i forb. med rejsningen af sagen, da

forudsætningerne for klagen er ændret og sagen er således afvist af

klagenævnet.

 

Kommunen har tilsyneladende et brændende ønske om, at gennemtvinge

etablering af asylcenter i Lohals og er muligvis parate til at bukke og

bøje reglerne for god forvaltningsskik for at få sit brændende ønske

opfyldt, så det nu er Statsforvaltningen, - vi muligvis skal klage til.

 

Vi skal således bede Kommunen stoppe og nedlægge omtalte virksomhed og

ved afslag oplyse om mulige relevante klage instanser.

 

 

 

  Med venlig hilsen.

 

 

  Niels Hugo Røntved Andersen

  Lohals Turist og Lokal Forening

  Birkevej 4

  5953 Tranekær

  www.Lohals.dk

  Tlf. 30 2280 30

 

 

  
  Besøgstæller